Vis
 
År
Sorter stigende  Sorter faldende
Nr.
Sorter stigende  Sorter faldende
Fag
Sorter stigende  Sorter faldende
Forfatter(e)
Sorter stigende  Sorter faldende
Titel
Sorter stigende  Sorter faldende
Kommentar
 
2022
1
mat
Anders Wolfsberg Rumfanget under en omdrejningsparaboloide Som en tværgående supplering til emnerne funktioner af to variable og integralregning kan eleverne anvende omdrejningslegemer til at bestemme rumfanget afgrænset af xy–planen og en omdrejningsparaboloide.
2022
1
mat
Jens Carstensen Den afledede funktion – en konstruktion Der findes en noget upåagtet sammenhæng mellem graferne for en differentiabel funktion f(x) og dens afledede f'(x).
2022
1
mat
Jens Carstensen
Alija Muminagi?
En cirkelkonstruktion Der er givet en cirkel i planen, hvis centrum ikke kendes. Konstruer centret med passer alene.
2022
1
mat
Jens Carstensen Et par parabelsætninger Vi skal anføre et par egenskaber ved den almindelige parabel, der nok ikke er så kendte.
2022
1
mat
Michael Vernersen Euklids Elementer – analytisk metode i græsk matematik I foråret 2021 udkom de første seks ud af de 13 bøger, som udgør Euklids Elementer. De sidste syv bøger ventes at udkomme i 2022.
2022
2
mat
Anders Wolfsberg To alternative beviser for rodformlen for andengradspolynomi Et par alternative bevismetoder, som bygger på lidt andre idéer end de gængse.
2022
2
mat
Jens Carstensen Hjertekurver Det er af og til praktisk at have et par funktioner med smukke grafer på lager. De kan tjene til at øve eleverne i at indtaste lidt mere komplicerede forskrifter i deres matematikprogram. Lidt morskab med numerisk værdi og kvadratrødder er der også tid
2022
2
mat
Jørgen William Angelo Andengradspolynomium – med kompleks 1. koordinat og reel 2. 0
2022
2
mat
Lauritz Carlsen Monte Carlo simulering i matematik og fysik Denne artikel omhandler en numerisk metode kaldet Monte Carlo simulering. Det er en type af simuleringer, der beror på en tilfældighedsgenerator. Der er mange mulige anvendelser af sådanne simuleringer, og her vil blive præsenteret fire eksempler med dir
2022
2
mat
Peter Harremoës Pæne polynomier I denne note vil vi identificere alle 3.–gradspolynomier, som tillader en fuldstændig analyse inden for de rationelle tal.
2021
1
mat
Flóvin Tór Nygaard Næs
Jeanette Marie Axelsen
It's TIME – en introduktion til lektionsstudier på MSG TIME er en forkortelse for Teachers Inquiry in Math Education og er et 3– årigt EU–støttet projekt, som bygger oven på MERIA.
2021
1
mat
Flóvin Tór Nygaard Næs Minus og minus giver plus I matematik kan man komme ud for, at noget af viden fra folkeskolen skal justeres eller præciseres. Et eksempel på dette er frasen ”Minus og minus giver plus”. som elever tit henviser til, når der skal regnes med negative tal.
2021
1
mat
Jan Boddum Larsen Hvor mange brøker kan forkortes? Ud fra det finder man, at sandsynligheden, for at en brøk kan forkortes, er: F = 0,394 +/– 0,003.
2021
1
mat
Jeanette Marie Axelsen Hvor mange æbler ligger i bunken? Residualer, residualplot og mindste kvadraters metode kan let bare blive til black–box–kommandoer i et CAS–værktøj, og fornemmelsen for hvordan den bedste rette linje lægges ind i et punktplot, og hvad der i det hele taget menes med bedste linje, kan let
2021
1
mat
Jens Carstensen Eksponentialfunktionerne – en egenskab Er det mon velkendt for alle, at enhver eksponentialfunktion f(x) = ax har den egenskab, at tangenten til grafen i punktet P med y–koordinaten e går gennem nulpunktet (0, 0)?
2021
1
mat
Kasper Bjering Søby Jensen Om at undervise en blind gymnasieelev i matematik Det er lidt af en én–gangsoplevelse for en lærer at få lov at undervise en blind. Men dermed også en dyb tallerken der, ofte må opfindes af hver enkelt. Ingen opbygger systematisk erfaring.
2021
1
mat
Klaus Nielsen Billedbyggeren – Georg Jacobsen og den konstruktive kunst, e Riveragruppen kommer ind under huden på de kompositoriske redskaber, der ligger til grund for værkernes konstruktion. I den forbindelse er der udarbejdet undervisningsmateriale om ‘konstrueret kunst’ for matematik.
2021
2
mat
bestyrelsen for Matematiklærerforeningen
-
Matematiklærerforeningens spørgeskemaundersøgelse Bestyrelsen har ønsket at få uddybet holdningerne til nogle af de ændringer, som udkastet har i forhold til 2017– læreplanen.
2021
2
mat
Jeanette Marie Axelsen Matematikkens Dag Selve dagen er torsdag den 18. november 2021. Hvordan man vil arrangere dagen på egen skole, er op til de enkelte lærere og den enkelte skole.
2021
2
mat
Jeanette Marie Axelsen Ringsted Hill Design en skibakke og beskriv den matematisk.
2021
2
mat
Jens Carstensen Periferivinkler – et bevis De traditionelle beviser for dette benytter ofte en opdeling i tilfælde, hvor cirklens centrum ligger forskelligt i forhold til vinklens ben – lidt omstændeligt. Vi skal her give et noget enklere bevis.
2021
2
mat
Jens Peter Kristensen Om differentiation af sinus–funktionen Fortsættelse af debat fra LMFKblad nr. 3/2020 og nr. 4/2020.
2021
2
mat
Kim Bertelsen Nyt fra fagkonsulenten Det har været endnu et spændende år i dansk gymnasieundervisning!
2021
2
mat
Lisbet Nielsen Klima– og scenariemodeller i matematikundervisningen Modellerne vurderer den samlede effekt af klimapolitiske initiativer, og hvad de betyder for CO2–udledning på tværs af sektorer på kort og mellemlang sigt.
2021
3
mat
Danni Thorkild Pedersen Anamorfoser Siden Bjarne Schmidts artikel her i bladet i 2005, er vi nok mange, der har kørt projekter om reklamebogstaver. I denne artikel beskrives, hvordan forløbet kan udvides med andre typer anamorfoser.
2021
3
mat
Jeanette Marie Axelsen Matematiklærerforeningens beretning 2020–2021 0
2021
3
mat
Jeppe Ammitzbøll Eksakte kurvelængder I denne artikel søger vi funktioner, hvis graf har en kurvelængde, der kan udregnes eksakt.
2021
3
mat
Kasper Bjering Søby Jensen Analyse af tredjegradspolynomiet Vi er vant til analysen af andengradspolynomiet, som er fast kernestof på både B– og A–niveau. Tredjegradspolynomiet spiller en langt mere tilbagetrukken rolle. Det er en skam, for analysen indeholder mange gode ræsonnementer.
2021
4
mat
Jens Carstensen Ovaler, æggekurver og ellipser En æggekurve (eller oval) er en lukket kurve i planen af form som tværsnittet af et æg – altså ikke en ellipse.
2021
4
mat
Søren Høgh Ventetiden på gevinstserier Et tilfældigt eksperiment har udfaldet G med sandsynlighed P( G ) = p. Eksperimentet gentages indtil man får n G–er efter hinanden. Hvor mange gange skal man i gennemsnit udføre eksperimentet for at opnå dette?
2020
1
mat
Allan Lind Jensen Lineær regression – Residualernes spredning Denne artikel omhandler residualernes fordeling ved lineær regression.
2020
1
mat
Jan Agentoft Nielsen Differentialregning på B–niveau I lyset af vores udfordringer på B–niveau har jeg som et udviklingsprojekt under Matematiklærerforeningen arbejdet med at finde på en tilgang til differentialregning, der i højere grad er forståelig for især svage elever.
2020
1
mat
Jeanette Marie Axelsen En magisk løsningsmodel? I det følgende vil jeg beskrive kompetenceskabelonen, hvordan den er blevet implementeret og endelig hvilke videre perspektiver den kan have.
2020
1
mat
Jonas Ørbæk Hansen
Frode Peulicke
Allan Jensen
Solveig Skadhauge
TEMA – Computational thinking i gymnasiefag TEMA med 5 artikler
2020
2
mat
Alex Villaro Krüger
Jeanette Axelsen
Dansk deltagelse i Romanian Master of Mathematics 2020 For 12. gang blev der i Rumænien afholdt Romanian Master of Mathematics 2020 i perioden 26. februar – 2. marts, hvor gymnasieelever fra 19 lande fordelt over hele verden mødtes og arbejdede med matematik.
2020
2
mat
Jeanette Marie Axelsen Matematiklærer: 46 år i feltet At være sammen med eleverne har helt klart været en drivkraft igennem alle årene. At lære eleverne matematik dvs. at tænke analytisk i en dialog med eleverne har holdt hjulene kørende.
2020
2
mat
Jens Carstensen Endnu en gang pi og 22/7 Vi skal se på to simple eksempler på tilnærmede cirkelkvadraturer.
2020
2
mat
Kaj Ove Roland Spredningen på tendenslinjens hældning – en ukendt formel? Her vil jeg gerne reklamere for en formel, der synes at være aldeles ukendt, men som ikke desto mindre er særdeles nyttig, hvis man vil beregne spredningen (usikkerheden) på tendenslinjens hældning.
2020
2
mat
Kasper Bjering Søby Jensen Matematisk kompetence – et teoretisk blik Jeg vil i denne artikel forsøge at trække grundtanken i KOM–rapporten op, herunder få genfortalt nogle af de gode pointer, som med tiden synes at være trådt lidt i baggrunden.
2020
2
mat
Peter Riber Bevis vedr. typebestemmelse af stationære punkter Det kunne være rart med et bevis i emnet Funktioner af 2 variable bl.a. med henblik på mundtlig eksamen.
2020
3
mat
Matematiklærerforeningens beretning 2019–2020
2020
3
mat
Anders Wolfsberg Gradientens geometriske betydning vha. tangentplanen Her præsenteres en udledning af en velkendt geometrisk fortolkning af gradienten til en funktion af to variable.
2020
3
mat
Bjørn Grøn Differentiation af sinus – problematiske beviser for, at sin Når man på A–niveau skal udforme eksamensspørgsmål inden for emnet Trigonometriske funktioner, er det oplagt at overveje sætningen: sin'(x) = cos(x) og cos'(x) = sin(x).
2020
3
mat
Bjørn Grøn Matematisk teori – og den mundtlige prøve ved matematik A Hvis en elev skal gå til tops ved den mundtlige prøve på A–niveau, kræver det normalt, at der demonstreres indsigt i matematisk ræsonnement og teoribygning.
2020
3
mat
Cille Hautop Kristensen
Thomas Heide–Jørgensen
Estimation af ? Indholdet i denne artikel er en lettere redigeret udgave af et afsnit i Cilles SRP fra foråret 2020, hvor hun beviste et sjovt resultat om estimation af ?.
2020
3
mat
Jens Carstensen Nogle matematiske erindringer Personlige erindringer.
2020
3
mat
Klaus Nielsen Forlystelsesparker På min hjemmeside fysikogmatematik.wordpress.com om fysik og matematik på siden om forlystelsesparker er der nu parameterfremstillinger af ca. 20 forskellige forlystelser, opgaver om rutsjebaner og opgaver om parameterfremstillinger.
2020
3
mat
Ole Andersen Replik til matematisk kompetence Kommentar til artikel i LMFKbladet 2020_3
2020
4
mat
Jens Carstensen
Alija Muminagi?
Den universelle parabolske konstant Som bekendt er forholdet mellem længden af en halvcirkelbue og dens radius r konstant, nemlig p, som man kunne kalde den universelle cirkulære konstant
2020
4
mat
Jens Carstensen Sangaku – japansk tempelgeometri Vi skal her med bevis angive en elegant sætning fra en sådan træplade – en såkaldt Sangaku.
2020
4
mat
Jens Christian Larsen En udledning af differentiation af sinus og cosinus Med vekt I det følgende vil jeg skitsere en udledning af differentiation af sinus og cosinus, som er baseret på vektorfunktioner. Det er med vilje, at jeg anvender ordet udledning og ikke bevis, da argumentationen måske har nogle mangler.
2020
4
mat
Jens Christian Larsen Geometri eller analyse? Kommentar til Bjørn Grøns: Differentiation af sinus
2020
4
mat
Peter Aaquist Nissen
Kasper Thorn Ljungdahl
Erfaringer fra et udviklingsprojekt med digitale teknologier Med denne artikel vil vi gerne dele erfaringer, såvel som udviklet materiale fra et udviklingsprojekt. Målet for projektet var, at eleverne skulle opnå en fortrolighed med digitale teknologier og it, for at fremme deres evne til at tænke disse ind
2019
1
mat
Jens Carstensen
Alija Muminagic
Ellipsen – en egenskab Den almindelige ellipse har et væld af egenskaber, og vi skal her se på en af dem, der ikke er så kendt.
2019
1
mat
Jessica Carter Matematikkens metoder illustreret med eksempler fra ligninge I denne artikel vil jeg gå lidt dybere ned i beskrivelsen af matematikkens metoder. Hensigten er at illustrere, at matematikkens metode indeholder mere end blot at bevise (eller anvende) resultater.
2019
1
mat
Leif Thy Modellering af kortdistanceløb – et supplement Dette indlæg skal ses i forlængelse af en artikel i LMFKbladet nr.2, maj 2018 af Kasper Bjering Søby Jensen (KBSJ) om modellering af kortdistanceløb. Emnet var blevet brugt i forbindelse med en SRP i matematik og idræt.
2019
1
mat
Malik Lindholdt Modellering af slag i Starcraft med differentialligninger Lanchesters kvadratiske lov kan løses ved hjælp af separation af de variable. Artiklen har været brugt til en temaopgave til et 3.g Mat A hold om modellering og separation af de variable.
2019
2
mat
Jens Carstensen Format A4 og irrationalitet af kvadratrod 2 Nogle anvendelser af papirformatet A4 til på forskellige geometriske måder at illustrerer en sammenhængen.
2019
2
mat
Jens Carstensen Skaf først fælles tæller Opgave I en by er 2/3 af mændene gift med 3/5 5 af kvinderne. Hvilken andel af de voksne indbyggere i byen er gift?
2019
3
mat
Aksel Bertelsen Ligninger fra Leonardos bibliotek I anledning af 500–årsdagen for Leonardo da Vincis død i 1519 var der i Firenze i sommeren 2019 en udstilling med titlen Leonardo og hans bøger. Her kunne man bl.a. få indblik i, hvilke matematikbøger Leonardo havde haft.
2019
3
mat
Jeanette Marie Axelsen Matematiklærerforeningens beretning 2018–2019 Matematiklærerforeningens beretning 2018–2019
2019
3
mat
Jens Christian Larsen
Kasper Bjering Søby Jensen
Metoder og basal videnskabsteori i matematik Der er god grund til at stille skarpt på, hvilket indhold vi som matematikfag skal lægge i snakken om i første række metoder og i anden række (basal) videnskabsteori.
2019
3
mat
Line Kabell Nissen
Jeanette Marie Axelsen
Problemer til undervisningen i matematik Undersøgelsesbaseret matematikundervisning er nu skrevet ind i læreplanerne for 2017. Spørgsmålet er, hvad er undersøgelsesbaseret matematikundervisning, og hvad kan denne tilgang byde på i forhold til elevernes tilegnelse af og oplevelser med faget?
2019
3
mat
Peter Sørensen Beregning af mandater til folketing og byråd Beregning af mandater til folketing og byråd – fx ved et tværfagligt projekt matematik– samfundsfag. Her kan med fordel benyttes mandater.dk, og det er gratis.
2019
4
mat
Jan Agentoft Nielsen Illusioner og vektorfunktioner En af mine yndlingsillusioner er The Ambiguous Cylinder, der ligner en cylinder, hvis man ser den fra den ene side, mens den fra den anden side ligner et kvadratisk rør.
2019
4
mat
Jens Carstensen
Alija Muminagic
En tilnærmet cirkelkvadratur Traditionelt er cirklens kvadratur problemet med passer og lineal at konstruere et kvadrat, der har samme areal som en given cirkel.
2019
4
mat
Jens Carstensen Stamfunktioner til x^n
2019
4
mat
Jens Carstensen Terningfordobling De tre klassiske græske konstruktionsproblemer med passer og lineal er cirklens kvadratur, vinklens tredeling og terningens fordobling.
2018
1
mat
Brian Krog Christensen Matematik i overgangen fra grundskole til gymnasium Ved overgangen fra grundskolen til gymnasiet oplever flere elever vanskeligheder end i andre fag.
2018
1
mat
Christina Cæsarsen Matematik på kryds & tværs Flere elever kommer på gymnasiet med en forestilling om, at matematik er et fag, hvor man er god, hvis man altid kan regne opgaver på fem minutter.
2018
1
mat
Dorte Krammer Mix–moduler – en struktur for 1.g–undervisningen Mix–moduler er lektioner hvor to eller tre 1.g–klasser blandes (mixes)og undervises på tværs af klasserne. Matematiklektionerne for disse klasser er derfor parallellagt i skemaet.
2018
1
mat
Jens Carstensen Middelværdisætningen – en bemærkning I ‘gamle’ dage indgik middelværdisætningen i differentialregningen i gymnasiet i forbindelse med beviser for sammenhængen mellem differentialkvotientens fortegn og funktionens monotoniforhold.
2018
1
mat
Jens Carstensen Multiplikation ved hjælp af parabel Hvis p og q er positive reelle tal, kan man ved hjælp af parablen med ligningen y = x^2 finde produktet af p og q.
2018
1
mat
Marianne Bie
Hans Bolvinkel
Begrebsafklaring og struktur som metode Sproget hænger sammen med den måde, vi opfatter verden på, og hvis de matematiske begreber står upræcist defineret for eleverne, så bliver deres arbejde med begreberne tilsvarende upræcist.
2018
1
mat
Mikkel Rønne Lidt om screeninger og afgangsprøver Hvad siger afgangsprøverne fra grundskolen egentlig om elevernes faglige niveau i matematik?
2018
1
mat
Ole Andersen Bud på retning for fremtidens matematikundervisning Vi har en folkeskole, der producerer mange elever med ”ondt” i matematikken, og den sidste overenskomst er alle lærere i folkeskolen utilfredse med. Det fremmer ikke en særlig indsats.
2018
1
mat
Peter Brander Matematik uden bogstaver Det er et anerkendt faktum, at hvis matematikundervisningen foregår på et uforståeligt højt niveau, så er det ikke sjovt at være elev.
2018
1
mat
Susanne Seehausen Sprog og faglig læsning i matematik I denne artikel vil der komme nogle konkrete bud på øvelser og aktiviteter, som kan understøtte elevernes faglige læsning og udvikling af deres fagsprog.
2018
1
mat
Søren Dall Sproglig begrebsdannelse i matematik ved hjælp af forskellig Udviklingen af sproglige matematiske begreber har stor betydning for elevernes mulighed for at få succes i matematik i gymnasiet.
2018
2
mat
NYE REGIONER I MATEMATIKLÆRERFORENINGEN Regionerne kommer fremover til at følge den omlægning, som i 2008 resulterede i de 5 regioner i Danmark. Dog samler vi region Hovedstaden og region Sjælland under ét.
2018
2
mat
0 MERIA Hvordan laves undervisningsmateriale, der på én gang gør matematikundervisning relevant, interessant og anvendelig?
2018
2
mat
Britta Eyrich Jessen Hvordan kan matematiklærere udvikle undervisningspraksis? Hvor stor en forskel gør nye læreplaner egentlig for undervisningen? Ville en kollega kunne se forskel på undervisningen før og efter en reform, ved andet end det faglige indhold?
2018
2
mat
Jens Carstensen Cosinusrelationen – et par bemærkninger Pythagoras sætning er et specialtilfælde af den mere generelle cosinusrelation.
2018
2
mat
Kasper Bjering Søby Jensen Modellering af kortdistanceløb En model af et kortdistanceløb er fagligt interessant på mange måder. Der er tale om et grundlæggende kinematisk problem, der kan beskrives ved accelerations–, hastigheds– og stedfunktioner.
2018
2
mat
Martin Ghisler Mysteriet på indlandsisen – En boganmeldelse Dette indlæg er oprindeligt udkommet i Lolland–Falsters Folketidende onsdag den 17. januar 2018, og er skrevet af dr. phil.Martin Ghisler, forhenværende administrerende direktør for GEUS.
2018
3
mat
Albert H. Werner
Angelo Lucia
Jan Philip Solovej
Johannes Borregaard
Laura Man?inska
Mads Peter Steenstrup
Robert Jonsson
Gymnasielærerens guide til kvanteuniverset Artiklen er rettet specielt mod lærere, der underviser i matematik, men vi har forsøgt at skrive artiklen, så den kan læses af alle, der har taget et kursus i lineær algebra.
2018
3
mat
Heine Strømdahl Det dobbelttydige trekantstilfælde Formålet med denne artikel er at formulere en meget simpel grafisk løsningsmetode til det dobbelttydige trekantstilfælde med GeoGebra programmet.
2018
3
mat
Jeanette Marie Axelsen Matematiklærerforeningens beretning 2017–2018 Årsberetning
2018
3
mat
Jens Chr. Larsen Forskellen på elever med A– eller B–niveau i matematik Vi kan med stor overbevisning sige, at der er stor forskel på den gennemsnitlige B–niveauelev og den gennemsnitlige A– niveauelev.
2018
4
mat
Jeanette Marie Axelsen, Rapport om Gruppedelprøven Ved generalforsamlingen i 2017 lovede bestyrelsen for Matematiklærerforeningen at følge implementeringen af reformen tæt.
2018
4
mat
Jens Carstensen En ’vilkårlig’ trekant Undervisere i geometri og forfattere af tekster i plangeometri er interesserede i med en vis nonchalance at kunne tegne en ’vilkårlig’ trekant, dvs. en trekant, der tydeligvis hverken er retvinklet, ligebenet eller ligesidet.
2018
4
mat
Jens Carstensen Vektorer og eulerlinjen Trekantens medianer, højder og eulerlinje kan foruden med euklidisk plangeometri behandles med vektorregning. Teorien er ret simpel og kan uden videre bruges som et lille projekt i gymnasiet.
2018
4
mat
Kristian Danielsen
Emilie Gertz
Descartes – broen mellem geometri og algebra De fleste, selv elever der begynder i 1.g, kender Pythagoras’ sætning: a2 + b2 = c2, men selv om sætningen er kendt, er det ikke sikkert, at vi fortolker den på samme måde.
2017
1
mat
Alf Riisom Gyldne snit og komplekse tal Nu undersøges det, om teorien for det gyldne snit og fibonaccitallene kan generaliseres til de komplekse tal. Det viser sig, at det kan den også.
2017
1
mat
Emil Aagaard Clausen Gyldne punkter på enhedscirklen Baggrunden for mine undersøgelser er en sammenhæng mellem differentialregning, enhedscirklen og Det Gyldne Forhold, jeg ved et tilfælde faldt over.
2017
1
mat
Jens Carstensen Andengradsligningen – eksempler Gamle bøger indeholder eksempler på andengradsligninger, som er interessante på grund af deres historie og noget kuriøse indhold.
2017
1
mat
Klaus Bruun Pedersen
Anders Torp
Begreb om funktioner I dette kapitel vil vi beskrive en proces, hvorigennem vi har afdækket en række elevers funktionsforståelse, og vi vil give eksempler på interessante tilfælde.
2017
1
mat
Kristian Danielsen
Henrik Kragh Sørensen
Kildecentreret matematikhistorie: Herons formel Vi har valgt at tage udgangspunkt i Herons eget bevis, som har vist sig, at give mulighed for flere spændende indsigter i matematik.
2017
2
mat
Claus Thorn Ekstrøm
Ernst Hansen
Per Bruun Brockhoff
Statistik i gymnasiet Dette dokument giver vores bud på, hvad man bør lægge vægt på i forbindelse med undervisningen i og brugen af statistik i gymnasiet.
2017
2
mat
Jens Carstensen
Alija Muminagic
Differentiation af sin og cos En hurtig og (måske lidt for) smart udledning.
2017
2
mat
Kasper Bjering Søby Jensen Hemmeligheder og polynomier Det er en velkendt matematisk disciplin at forsøge at skjule hemmeligheder, og at forsøge at få fat på andres hemmeligheder.
2017
2
mat
Kristian Danielsen Vitruv, arkitektur og matematik Vi får et indblik i det image, som matematik havde (og har) – nemlig et tegn på civilisation og dannelse.
2017
2
mat
Per Bruun Brockhoff
Ernst Hansen
Claus Thorn Ekstrøm
Brugen af R^2 i gymnasiet Det bør tilstræbes, at de forskellige fagmiljøer fortæller den samme historie omkring R^2.
2017
2
mat
Per Bruun Brockhoff
Claus Thorn Ekstrøm
Ernst Hansen
Lineær regression Et ekstra lille notat om den såkaldte R^2–værdi, som kan beregnes i forbindelse med lineær regression.
2017
2
mat
Rune Højlund Når digitalisering går op En optimal udnyttelse af digitale teknologier kræver, at både producenter, undervisere og ledelsen tager deres rolle i implementeringen alvorligt.
2017
2
mat
Søren Høgh En generalisering af fibonaccifølgen og Binets formel I denne artikel vil vi betragte en følge, hvor et vilkårligt led fås som en linearkombination af de to foregående led.
2017
3
mat
Andreas Obel–Jørgensen
Niels Erik Wegge
InterMat InterMat opstod på Birkerød Gymnasium i 2013 og er blevet til et fast tilbud på en række nordsjællandske gymnasier og nu også i det midtjyske/vestfynske område.
2017
3
mat
Morten Olesen Matematiklærerforeningens beretning 2016–2017 Matematiklærerforeningens beretning 2016–2017
2017
3
mat
Søren Høgh Firkantens cosinusrelation En stærk sætning om vilkårlige firkanter og nogle konsekvenser.
2017
4
mat
Alf Riisom Gyldne snit og Fibonacci–tal udvidet til større n I det følgende undersøges, om teorien for Fibonaccitallene og det gyldne snit kan generaliseres til n startværdier.
2017
4
mat
Emil Aagaard Clausen Systematikken bag Bernoulli–tal Bernoulli–tallene er en række tal, der er dybt forbundet med talteori. Tallene dukker blandt andet op i Riemanns zeta–funktion, gamma–funktioner, taylorpolynomier og meget mere.
2016
1
mat
Mie Johannesen Hvem vælger at skrive SRP i matematik og historie? Hvorfor vælger elever fagkombinationen matematik og historie? Er det kun de matematikfagligt svage elever, der vælger fagkombinationen?
2016
1
mat
Morten Olesen Debatoplæg Fra styrelsens side finder vi det vigtigt, at fremtiden kommer til debat. Nu. Vi har allerede fået mange holdninger præsenteret i matematikudredningen, men det er jo ikke sikkert, at alle holdninger er kommet frem eller har fået fokus nok.
2016
2
mat
Henrik Bang
Claus Larsen
CMU på vej mod år 3 – Hvad har vi lært, hvor vil vi hen? Baggrunden er et ønske om at bidrage til efteruddannelse af matematiklærere i gymnasiet og medvirke til at kvalitetssikre brugen af CAS i undervisningen.
2016
2
mat
Jan Agentoft Nielsen Diskret analyse I denne artikel vil jeg give en kort introduktion til en del af matematikken, som kun de færreste har mødt i løbet af deres matematikstudium, men som viser sig at være yderst interessant og nyttig i visse sammenhænge.
2016
2
mat
Jan B. Sørensen Test for GOF og test for uafhængighed er basalt set absurde Hermed opfordres til, at man tænker sig godt om, hvis man har en stor stikprøve.
2016
2
mat
Jens Carstensen
Alija Muminagic
Fup, fejl og fadæser Når man er nået et stykke ind i matematikken, kan man skærpe opmærksomheden om, hvordan visse af reglerne fungerer, ved bevidst at overtræde dem.
2016
2
mat
Niels Juul Munch Indkomstuligheder og ginikoefficienter Beskrivende statistik har i gymnasiet en naturlig berøringsflade til samfundsfag. I det samarbejde forventes matematikfaget at hjælpe eleverne med at behandle datasæt.
2016
3
mat
Jens Carstensen Andengradsligningen – geometrisk løsning Geometrisk løsning til andengradsligning.
2016
4
mat
Alf Riisom Gyldne snit og Fibonaccital Om talfølger
2016
4
mat
Allan Lind Jensen Mindre fora end matrixgruppernes Denne artikel giver skemaer for arbejdet i de tilfælde, hvor det er ideelt at arbejde i mindre fora i klasser op til og med 28 elever.
2016
4
mat
Jan B. Sørensen Undervisningen i chi^2–test Jeg mener, at det rigtige sted at starte er simulering ved håndkraft. Det følgende er således tænkt som de første lektioner i emnet.
2016
4
mat
Jeanette Axelsen
Kristian Danielsen
Henrik Kragh Sørensen
Kildecentreret matematikhistorie: Reportage fra et forløb og Charmerende Bath blev en kilde til inspiration for nye forløb i matematikhistorie på en engelsk–dansk konference den 22. – 24. august
2016
4
mat
Jens Carstensen Medianerne - en generalisation Sætningen er en generalisation af sætningen om medianernes delingsforhold, fordi den udtaler sig om delingsforholdene med udgangspunkt i et vilkårligt punkt på medianen.
2016
4
mat
Michael Schwartzbach, LAV MINE LEKTIER? Visse typer af matematikopgaver i gymnasieskolen kan løses automatisk. Hvor langt man kan gå og hvilke pædagogiske konsekvenser det har, diskuteres i dette indlæg.
2016
4
mat
Morten Olesen Matematiklærerforeningens beretning 2015–2016
2016
6
mat
Hans Jeppesen Succes med matematik Der er en meget væsentlig gevinst ved min metode. Eleverne lærer nogle vigtige matematiske tankegange.
2016
6
mat
Jens Carstensen Polynomiers rødder – Lills metode Vi skal her se på en lidt spøjs metode til en tilnærmelsesvis fastlæggelse af eventuelle rødder i et polynomium.
2015
1
mat
Allan Tarp Integral– og differentialregning med 2 spillekort Hvor styk–tal adderes direkte, adderes per–tal via deres areal.
2015
1
mat
Allan Tarp Proportionalitet med 2 spillekort Produktformlen A = h·b er den mest almindelige formeltype, ofte kaldet proportionalitet, linearitet eller en bro–formel, hvor per–tallet h forbinder de to styk–tal A og b.
2015
1
mat
Carl Winsløw Fodgængerversion af lineær regression Meningen med denne note er at give en matematisk begrundelse for formlerne på basis af elementær bogstavregning.
2015
1
mat
Ib Axelsen Antal meldeforløb i bridge I bridge anvender man et sædvanligt spil kort, og de 52 kort fordeles med 13 til hver af de fire spillere. For en matematiker er det let at bestemme antallet af muligheder for de 13 kort til den enkelte spiller: Men hvor mange mulige meldeforløb er der?
2015
1
mat
Jens Carstensen En lidet kendt sætning om parablen Vi har tidligere her i bladet set på forskellige egenskaber ved den almindelige parabel. Vi skal her vise en sætning, der sikkert er temmelig ukendt.
2015
1
mat
Jens Carstensen Logaritmers beregning Med en smule numerisk snedighed kan vi med to decimaler udregne titalslogaritmen af de første mange naturlige tal. Metoderne illustrerer logaritmeregnereglerne på en måde, som gennemsnitlige gymnasieelever sagtens kan følge.
2015
1
mat
Jens Juhl Jensen Miss Marples mystiske mani: Minimal matematik Krimien The Body in the Library (1942) er et af Agatha Christies kendteste litterære produkter. Bogen er altså fyldt med gåder, men mere end det: Den er i sig selv en sådan.
2015
2
mat
Allan Tarp Lille, mellem og store Pythagoras med 3, 4 og 5 spillekort Der gælder derfor følgende to regler: I en trekant med spidse vinkler ...
2015
2
mat
Erik Hjorth Dudeney og herreekviperingshandlerens problem At dele en ligesidet trekant i fire dele, som lader sig lægge sammen til et kvadrat.
2015
2
mat
Jan Agentoft Nielsen, Regression med mindste kvadraters metode Min pointe i dette indlæg er, at med kendskab til vektorregning bliver udledningen meget mere elegant og naturlig.
2015
2
mat
Jens Carstensen Andengradsligningen – et spørgsmål Hvorfor er der denne uoverensstemmelse mellem de to løsningsmetoder?
2015
2
mat
Michael Jørgensen Hvad er kvadratroden af 2? Hvordan regner man så ud, hvad kvadratroden af 2 er, hvis man kun kender til almindelige brøker?
2015
2
mat
Nils Fruensgaard Nye eksamensformer i en digital tidsalder ? I stedet for alene at satse på en ny eksamensform, der ligner netadgangsforsøgets eksamensform, bør UVM åbne for nye innovative forsøg med andre evalueringsformer i matematikfaget.
2015
2
mat
Sven Erik Morsing Mere om lineær regression Jeg vil gerne tage tråden op fra artiklen af Carl Winsløw, Fodgængerversion af lineær regression i LMFK–bladet, 2015 nr. 1.
2015
3
mat
Ellen Stengaard Munkholm Kædebrøker til praktiske beregninger anno 1805 Carl Ferdinand Degen (1766–1826) skrev i anledning af højtideligholdelsen af kongens fødselsdag 1805 ved Odense Katedralskole et lille skrift, ”Om Nytten af den fortløbende Brøk”.
2015
3
mat
Jens Carstensen De mindste kvadraters metode I LMFK–Bladet nr. 1 og 2 er lineær regression behandlet. For læserne virker det måske noget tungt, men matematikken bag fastlæggelsen af den bedste rette linje kræver i virkeligheden intet andet end kendskab til formlen for andengradspolynomiets toppunkt
2015
3
mat
Mirela Ismaili Redzic Elevaktivering i forståelsen af matematiksproget Mit bud er, at en bedre forståelse af matematiksproget er løsningen på vores problemer.
2015
4
mat
Christian Thybo Forklaring af forklaringsgraden via variansanalyse Denne note bygger videre på Carl Winsløvs artikel Fodgængerversion af lineær regression, som stod at læse i LMFK– bladet nr.1/2015.
2015
4
mat
Jens Carstensen Den regulære femkant og kvadratet Vi skal her se, hvordan en regulær femkant kan deles i 6 stykker, der kan lægges sammen til et kvadrat.
2015
4
mat
Jens Juhl Jensen Rundt om Fermat Nærværende artikel er et forsøg på at demonstrere, at Fermat var i stand til at bevise sin påstand.
2015
4
mat
Jens Peter Kristensen Lorenzkurve og ginikoefficient Økonomisk ulighed i befolkninger er et udmærket emne til AT mellem samfundsfag og matematik placeret for eksempel i slutningen af 1g.
2015
5
mat
0 Matematiklærerforeningens beretning 2014–2015 0
2015
6
mat
Erik Vestergaard Bayes’ fantastiske formel I de senere år har der været fokus på statistik frem for sandsynlighedsregning i stx. Jeg finder det til dels berettiget, at der er kommet mere statistik, idet det giver mening at give eleverne en fornemmelse for farerne ved blindt at tro på statistik.
2015
6
mat
Jacob Lemming Lad de Studerende Undervise Sig Selv – SUSS Metoden har fokus på de studerenes mundtlighed og kan bruges som et værktøj, der lader eleverne træne deres evner i at levere en mundtlig præsentation af pensum.
2015
6
mat
Jens Carstensen
Alija Muminagic
Den naturlige eksponentialfunktion Vi viser her, at vi kan illustrere en anden egenskab ved e på en interessant måde.
2015
6
mat
Jens Carstensen Parabler og primtal Der findes en overraskende sammenhæng mellem en sædvanlig parabel og primtal, idet parablen ligefrem kan fungere som en primtalssi.
2015
6
mat
Ole Andersen Til Grønland med forforståelse og mentale skabeloner Her i de senere år har jeg forsøgt at udarbejde en læringsteori tilpasset matematik og naturvidenskab, fordi jeg mener, at de traditionelle læringsteorier ikke er repræsentative for de problemer, som vi står med i den danske gymnasieskolen her i 2015.
2014
1
mat
Jeanette Axelsen Når matematik går i kage Nogle gange er det rart med et påskud for at spise kage, men hvorfor ikke putte noget sjovt i kagen? I det følgende kommer der et eksempel på, hvordan der kan gå kage i en matematikaflevering.
2014
1
mat
Jens Carstensen Andengradsligningens komplekse rødder Geometrisk tolkning af andengradsligningens komplekse rødder.
2014
1
mat
Jes Sixtus Jørgensen
Mirela Ismaili Redzic
Tarsia – en mirakuløs opdagelse Tarsia – et godt og gratis program, der bruges til at lave undervisningsrelevante spil. Den kan ret hurtigt, på nemt anvendelig og brugbar måde lave kort–, pusle– og dominospil.
2014
1
mat
Louise Pold Kruse
Signe Stougaard
Matematikvanskeligheder i gymnasiet I gymnasiet har vi ikke tidligere beskæftiget os med elever med matematikvanskeligheder, måske fordi disse elever ikke kom i gymnasiet, eller fordi de kunne undgå matematik.
2014
1
mat
Morten Olesen Al den sank om CAS Kommentar til Ole Andersen artikel Om anvendelsen af CAS i gymnasiet, LMFKbladet 2013/6.
2014
1
mat
Ole Andersen LMFK–årsmødet og matematik B i flodbilledets tegn I sidste nummer af LMFK–bladet præsenterede jeg en lille model for, hvorledes man arbejder med matematik med titlen ”værktøjskassen”, men der skal også være sammenhæng imellem disse værktøjer, og hvad det nærmere består i, vil jeg uddybe her.
2014
1
mat
Poul Rose En anvendelse af Matthew Stewarts sætning Formlen for længden af en vinkelhalveringslinie kan udledes af Stewarts sætning.
2014
2
mat
Allan Tarp Fra bevis-matematik til definitions–matematik Med gymnasiereformen i 2005 skete der et skift fra lærebogs–matematik til kompetence–matematik. Alligevel eksisterer lærebøgerne i bedste velgående – måske fordi det aldrig blev helt klart, hvad der menes med kompetencematematik.
2014
2
mat
Allan Tarp Opsparingsformlen med ni spillekort Opsparing er plus&gange–vækst, dvs. en kombination af plusvækst og gangevækst med et månedlig vækst på a kr og r %.
2014
2
mat
Jens Carstensen Om arealer ved parabler Et smukt resultat.
2014
2
mat
Jens Carstensen Tangensrelationerne - et pust fra fortiden I gamle dage, dvs. før indførelsen af lommeregnere midt i 1970’erne, foregik numeriske beregninger som bekendt ved hjælp af logaritmer, også trekantberegninger.
2014
2
mat
Jens Juhl Jensen Saxo og Adam af Bremen – matematisk set Tale er sølv; men tavshed er guld, hævder et gammelt ordsprog. Med en mindre ændring kan denne indsigt omformuleres til: Tale er sølv; men tal er guld.
2014
3
mat
Jan B. Sørensen Hypotesetest til skriftlig eksamen på stx Konkret mener jeg, at vi med fordel kan arbejde hen mod, at opgaverne til skriftlig eksamen ud over selve udregningerne fremmer en større forståelse.
2014
3
mat
Jens Carstensen
Alija Muminagic
En optimeringsopgave, 3 I fortsættelse af artiklen i LMFK–Bladet 4 ser vi på endnu et par optimeringsopgaver, der viser sig at have overraskende resultater.
2014
3
mat
Kristian Danielsen
Henrik Kragh Sørensen
Autentisk og relevant matematikhistorie Med udgangspunkt i Verhulsts artikel om logistisk vækst fra 1838, giver vi redskaber til at forstå kilden og den sammenhæng, den er skrevet i, og nogle bud på, hvordan man kan bruge den i undervisningen.
2014
3
mat
Niels Juul Munch
Lars Bærentzen
G-Skriverens Historie Formålet med denne artikel er at introducere G–Skriveren som et SRP–emne i matematik og historie. På den baggrund kan fremstillingen her, med fokus på den krypto–historiske og på den politisk–historiske side af G–Skriveren.
2014
3
mat
Poul Rose Notits om Matthew Stewarts sætning Her ses en alternativ formulering af beviset.
2014
3
mat
Rasmus Axelsen Funktioner på spil Spillet har en del fællestræk med Wordfeud, idet mit forbillede var Scrabble. Det har holdt stand i efterhånden mange år, så jeg vil gerne videregive konceptet her.
2014
3
mat
Thomas Egense Matematisk kunst Med en teknik kaldet ”Fractal Flames” kan man ud fra simple matematiske formler skabe meget komplekse billeder.
2014
4
mat
Allan Tarp Andengradsligningen løst med tre spillekort 0
2014
4
mat
Allan Tarp Sinus og cosinus differentieret med tre spillekort 0
2014
4
mat
Jens Carstensen Cosinusrelationen og den indskrevne cirkel 0
2014
4
mat
Jens Carstensen En bemærkning om 30°–60°–90°–trekanten Vinkelhalveringslinjen AE fra A er dobbelt så lang som vinkelhalveringslinjen CD fra C.
2014
4
mat
Jens Carstensen En egenskab ved parablen Endnu en ikke så kendt egenskab ved parablen.
2014
4
mat
Niels Juul Munch G–Skriverens Kryptologi I denne artikel beskrives G–Skriverens kryptologi og matematik.
2014
4
mat
Sven Erik Morsing Opsparing beregnet ved rekursionsformler En alternativ udledning af annuitetsformlerne.
2014
4
mat
Torsten Tranum Rømer FitzHugh–Nagumo modellen Matematisk omhandler beskrivelsen af disse signaler koblede differentialligninger. Der findes mange modeller, hvoraf de fleste er for komplicerede til gymnasiebrug. En tilgængelig model for en dygtig elev – er den såkaldte FitzHugh–Nagumo model.
2014
5
mat
Morten Olesen Matematiklærerforeningens beretning 2013–2014
2014
6
mat
Allan Tarp Pi med tre spillekort
2014
6
mat
Allan Tarp Produktregler med to–fire spillekort
2014
6
mat
Helge Leonard Bennedsen Annuiteter med konstant ydelse og konstant rente Udledning af annuitetsformel og formel for restgæld
2014
6
mat
Ib Michelsen Fremtidens eksamensformer Nogle forslag
2014
6
mat
Jens Busck Vand og Vin Er der mere eller mindre vin i vandglasset, end der er vand i vinglasset, eller er der lige meget?
2014
6
mat
Jens Carstensen En overraskende ligning
2014
6
mat
Jens Carstensen Fra prostaparese til logaritmer
2013
1
mat
Danni T. Pedersen Kagedeling En kage skal deles, så alle bliver tilfredse med det stykke de får. Matematisk set er problemet interessant, fordi det ikke er trivielt, når der er tre eller flere om at dele kagen.
2013
1
mat
Jens Carstensen En interessant funktion Det ser ud til, at den specielle funktion er konstant i intervallet [5;10]. Det er problemet at vise, at dette faktisk er tilfældet.
2013
1
mat
Jens Carstensen En trekantkonstruktion Poul Rose efterlyser i LMFK–bladet for september en konstruktion af trekanten, hvis længderne af de tre højder er givet.
2013
1
mat
Kasper Bjering Søby Jensen Matematisk Modellering: Et–barnspolitik og befolkningstal Min grundidé er, at et væsentligt element i oparbejdelse af matematisk kompetence i almendannende matematikundervisning, er at kunne gå til åbne ikke–matematiske problemstillinger med et matematisk undersøgelsesapparat.
2013
1
mat
Ole Witt-Hansen Forholdscirklen – et geometrisk bevis Et bevis er jo et bevis, men jeg mener nu nok, at det geometriske bevis i forhold til det analytisk geometriske scorer på det kunstneriske indtryk.
2013
2
mat
Alija Muminagi?
Jens Carstensen
Om titalslogaritmen og Den retvinklede trekant Sætning. Hvis r er et rationalt tal, der ikke er en hel potens af 10, er log r irrational.
2013
2
mat
Allan Tarp Med CAS kan alle bestå matematik C Hvad er natur og hvad er vedtægt i matematik C? Eller sagt på en anden måde: Hvordan ser matematik C ud, hvis den opbygges som en naturvidenskab om det naturlige faktum Mange?
2013
2
mat
arbejdsgruppen vedrørende Georg Mohr–kon GEORG MOHR KONKURRENCEN 2013 Omtale af årets Georg Mohr konkurrence
2013
2
mat
Danni T. Pedersen Matematik og magi Mange tankelæsertricks og korttricks bygger på simpel matematik. Instruktioner som ”Tænk på et tal, gang med 2, læg 4 til, halvér resultatet, træk det tal fra, du startede med” kan i undervisningen bruges til at træne eleverne i simpel algebra efter at h
2013
2
mat
Helge Bennedsen Et lille ”morsomt” trekantsbevis Den største side i en trekant ligger overfor den største vinkel, den næststørste side ligger overfor den næststørste vinkel, og den mindste side ligger overfor den mindste vinkel.
2013
2
mat
Henrik Peter Bang CCM – Center for Computerbaseret Matematik. Den gymnasiale matematik er blevet forandret meget i de sidste 10 – 15 år. Et væsentligt bidrag til forandringerne har været indførelsen af CAS. Udviklingen har fremkaldt både begejstring og bekymring.
2013
2
mat
Jens Carstensen En optimeringsopgave For at demonstrere en anvendelse af differentialregning benyttes ofte det klassiske problem: Med en given længde trådhegn skal man indhegne et rektangulært jordstykke, så det indeholder det størst mulige areal.
2013
2
mat
Poul Rose Bemærkning om Jens Carstensens artikel Det drejer sig om artiklen i LMFK–bladet, januar 2013 side 15, om det problem at konstruere en trekant, når man kender højderne.
2013
3
mat
Alija Muminagic
Olav Lyndrup
Poissons integral Et geometrisk argument for den eksakte værdi
2013
3
mat
Maria Hermannsson
Palle Veje Rasmussen
Stig Pedersen
Udvikling af digitalt undervisningsmateriale til gymnasiet Projekt e–læring går ud på at producere 42 e–læringsprodukter, som har karakter af egentlige undervisningsforløb. Hvert forløb skal dække ca. 10 procent af kerneydelsen i det pågældende fag/niveau.
2013
3
mat
Ole Witt–Hansen Gevinst på hver 20. række? I det relativt nye lottospil EuroJackpot reklameres der for spillet med løftet: Gevinst på hver 20. række. Og hvorfor skulle det ikke passe, når de fleste 3.g–elever på mat/fys–grenen var i stand til at kontrollere påstanden for 25 år siden.
2013
3
mat
Sissee L. N. Jensen Et anderledes bevis – for Nipunktscirklens eksistens Artiklen er et eksempel på formidlingsdelen i et srp med LMFK–bladets læsere som modtagergruppe.
2013
4
mat
Henning Westphael Forum for Matematikkens Didaktik Dansk matematikdidaktisk forskning er velanset internationalt og på et højt niveau, men er måske ikke så kendt blandt de udøvende matematiklærere i Danmark.
2013
4
mat
Jens Carstensen
Arif Zolic
En optimeringsopgave, 2 Vi så i LMFK–bladet 2 (marts 2013) på en af de gængse optimeringsopgaver. Vi skal her se på en tilsvarende og fremlægge flere mulige løsningsmetoder. Det er altid intereressant at se en opgave løst ad mange veje.
2013
5
mat
Morten Olesen Matematiklærerforeningens beretning 2012–2013
2013
6
mat
Allan Tarp En dialog mellem moderne og postmoderne matematik Ved det netop afholdte inspirationskursus for matematik C fik jeg mulighed for at illustrere områdets problematik med nedenstående dialog mellem to fagopfattelser:
2013
6
mat
Bodil Bruun Matematikfaget i en verden af muligheder Matematikundervisningen i gymnasiet er generelt en succes, der bærer på enkelte problemer, og ikke omvendt et felt med generelle problemer og enkelte sucees´er – det gælder både hf og stx.
2013
6
mat
Henrik Kragh Sørensen En dialog mellem matematikkens historie og videnskabsteori Spænding mellem motivationen i praktisk anvendelighed og filosofisk eksakthed har præget matematikkens udvikling.
2013
6
mat
Ib Michelsen Matematiks fremtid i det danske gymnasium Som en start og et oplæg vil jeg gerne begynde: ikke med løsninger og svar, men med spørgsmål til kolleger, til fagkonsulent og til ministeren.
2013
6
mat
Jeanette Axelsen Hvad er matematik og hvor skal faget bevæge sig hen? ”Hvad er matematik?” og ”Hvor skal matematikfaget bevæge sig hen?”. Det kom der rigtig mange gode bud på, og vi bringer en række indlæg i dette nummer af LMFK–bladet, som stiller en række spørgsmål til debat samt artikler, der forholder sig til sagen.
2013
6
mat
Jens Carstensen
Alija Muminagic
Carnots sætning I en trekant gælder den såkaldte Carnots sætning.
2013
6
mat
Niels Juul Munch Huslejeregulering for Matematikere Huslejen bliver med mellemrum ’reguleret’, man hvordan?
2013
6
mat
Ole Andersen Om anvendelsen af CAS i gymnasiet Anvendelsen af CAS er meget omdiskuteret, og fronterne er trukket skarpt op: For og imod.
2012
1
mat
Bjørn Grøn Informationsbrev fra fagkonsulenten i matematik Skriftlig eksamen s 2011 for matematik på stx og på hf, opgaver med datasæt, værktøjsprogrammer mv.
2012
1
mat
Jens Carstensen En binær kalender Ideen om binære skudår har en vis matematisk tiltrækning og er desuden yderst nøjagtig.
2012
1
mat
Rasmus Østergaard Mathematical Battle – en træning i problemløsning og mundtli For at arbejde med problemløsning og argumentation har jeg forsøgt mig med en leg, ”Mathematical Battle”, der består i, at en klasse i grupper ”battler” mod hinanden i at løse og demonstrere deres løsninger på forskellige opgaver inden for et emne.
2012
2
mat
Alija Muminagic
Jens Carstensen
Ellipsetangenter Om beliggenheden af skæringspunktet mellem ortogonale ellipsetangenter.
2012
2
mat
Allan Tarp Pythagoras som kvadratopdeler Geometriske og algebraiske beviser for Pythagoras.
2012
2
mat
Bjarne Schmidt En ny opgavetype til den skriftlige eksamen i matematik Der skitseres en ny opgavetype, der kan supplere de hidtidige opgaver til skriftlig eksamen for i højere grad at teste eleverne i nogle af de matematikkompetencer, der anses for relevante.
2012
2
mat
Helge Bennedsen Et nyt vektorprodukt Lidt om tal– og vektorbegreberne inspireret af hjemmesiden talogrum.dk.
2012
2
mat
Jens Carstensen Tangentbestemmelse Et par bemærkninger om bestemmelse af ligningen for tangenten til grafen for et polynomium i et givet punkt på grafen.
2012
2
mat
Kasper Bjering Søby Jensen Anvendelse af modellering i matematik - et teoretisk blik Matematik har som minimum en dual natur. På den ene side er matematik en teoribygning i egen ret (den rene side), på den anden side er matematik et værktøj for en lang række formål inden for andre aspekter af menneskets tilværelse (den anvendte side).
2012
2
mat
Mirela Ismaili Redzic Matematikbiennalen i Umeå Indtryk fra konferencen 26.-27. januar 2012
2012
3
mat
Alija Muminagi?
Jens Carstensen
Ellipsetangenter, 2 Endnu en smuk egenskab ved den almindelige ellipsetangent.
2012
3
mat
Anders Wamsler Differentiation af de trigonometriske funktioner Om at finde balancen mellem de matematiske regler, der skal argumenteres for, og dem, eleverne blot skal præsenteres for som fakta.
2012
3
mat
Arbejdsgruppen vedrørende Georg Mohr–Kon MATEMATIK–KONKURRENCER 2012 Om deltagelse i matematikkonkurrencer 2012
2012
3
mat
Jens Carstensen Højdernes skæringspunkt Der er i plangeometrien flere måder at vise sætningen om, at en trekants højder går gennem samme punkt. Vi ser på et par af dem her.
2012
3
mat
Michael Jørgensen Bedste cirkel gennem punkter i planen I denne artikel vil jeg betragte problemet om bestemmelse af bedste cirkel gennem punkter i planen. Baggrunden for dette problem er et studieretningsprojekt (i fysik og matematik), hvor eleven skulle gentage Keplers beregninger af Mars’ bane.
2012
4
mat
Jan B. Sørensen opHypotesetest – helt så let er det desværre ikke Indførelsen af chi2–hypotesetest på stx så umiddelbart meget simpel ud. Men, der er alligevel nogle gråzoner, som man bør være opmærksom på som lærer og måske også som elev.
2012
4
mat
Jens Carstensen Mere om højdernes skæringspunkt Vi så i LMFK–bladet nr. 3 på forskellige beviser for, at en trekants højder går gennem samme punkt. Da der er tale om linjer og linjestykker, der er vinkelret på hinanden, er et bevis med vektorer oplagt.
2012
4
mat
Kasper Bjering Søby Jensen Matematisk modellering: Hvor tidligt står Venus op? Fortsættelse af artikel i LMFK–bladet 2/2012. Formålet med denne artikel er at give et mere omfattende eksempel på udfoldelse af en matematisk modelleringsproces.
2012
4
mat
Mirela Ismaili Redzic Inspiration til brug af Facebook i undervisningen Her vil jeg præsentere de konkrete eksemler, som jeg brugte Facebook på i håb om at inspirere andre, som så forhåbentlig kan bruge deres kræfter til at udvikle andre gode ideer.
2012
4
mat
Morten Trolle
Michael Krøl
Jogvan Poulsen
ICME–12 i Korea Med økonomisk støtte fra LMFK og hhv. Greve og Solrød Gymnasium var vi tre gymnasielærere, der deltog i ICME–12, den internationale konference i matematikundervisning, som bliver afholdt hvert 4. år, denne gang i Seoul.
2012
5
mat
Olav Lyndrup Matematiklærerforeningens beretning 2011–2012
2012
6
mat
Alija Muminagic
Jens Carstensen
Apolloniuscirklen Vi skal her se på et geometrisk sted, som i ’gamle dage’ fandtes i enhver matematikers værktøjskasse, nemlig den såkaldte Apolloniuscirkel eller forholdscirkel. Den var desuden at finde i lærebøgerne for gymnasiet. Nu er den muligvis glemt.
2012
6
mat
Jørgen Angelo Parameterfremstilling for de 4 keglesnit i rummet Denne artikel gennemgår parameterfremstilling af cirkel, ellipse, parabel og hyperbel opstået som keglesnit i det rumlige koordinatsystem.
2011
1
mat
Allan Tarp Algebraens rødder:Mønstersøgning eller genforening Diskussion om kontingens
2011
1
mat
Allan Tarp Geometriens rødder: Aktiomer eller jordmålng Diskussion om kontingens
2011
1
mat
Flemming Jørgensen Periodiske funktioner II Kommentar til artikel i LMFK 6/2010
2011
1
mat
Jens Carstensen Andengradspolynomiets koefficienter
2011
1
mat
Jens Carstensen Et interessant ligningssystem To ligninger med to ubekendte af 1. grad
2011
1
mat
Jens Carstensen
Alija Muminagic
Mere om periodiske funktioner
2011
1
mat
Kenneth H M Nielsen
Kasper B S Jensen
En-dimensional model af Spruce Budworm-udbrud En matematisk model for udbrud af sværmeren Bruce Budworm i Canadiske nåletræer.
2011
2
mat
Allan Tarp Brøker, rationale tal eller per-tal Diskussion om kontingens
2011
2
mat
Allan Tarp Integralet, grænseværdi for summer eller opsummering af per- Diskussion om kontingens
2011
2
mat
Helge Bennedsen En sætning om højder
2011
2
mat
Helge Bennedsen Herons formel
2011
2
mat
Helge Bennedsen Rødder i tredjegradsligningen
2011
2
mat
Jens Carstensen
Alija Muminagic
Et par egenskaber ved parablen
2011
2
mat
Kenneth H M Nielsen
Kasper B S Jensen
Tre-dimensionel model af Bruce Budworm-udbrud En matematisk model for udbrud af sværmeren Bruce Budworm i Canadiske nåletræer.
2011
3
mat
Helge Bennedsen Ellipsen Udledning af ellipsens ligning vha. vektorregning
2011
3
mat
Helge Bennedsen Smart anvendelse af den naturlige logaritme Udledning af reglen for differentiation af produkt
2011
3
mat
Jens Carstensen Et par geometriske steder ved parablen Et par mindre kendte geometriske steder med tilknytning til parablen.
2011
3
mat
Ole Witt-Hansen Chi^2-test i matematikundervisningen Forklaring på chi^2-test
2011
3
mat
Ole Witt-Hansen Matematisk systematik og stringens og Herons formel Bevis for Herons Formel fra mellemskoletiden.
2011
4
mat
Arbejdsgruppen vedrørende
Georg Mohr-Konkurrencen
MATEMATIK–KONKURRENCER 2011 Georg Mohr–Konkurrencen 2011, Vinderseminar og IMO-udtagelseskonkurrencerne, IMO 2011 i Amsterdam og Georg Mohr–Konkurrencen 2012
2011
4
mat
Bjørn Felsager chi i 2.– test i matematikundervisningen – en replik Kommentar til Ole Witt-Hansens indlæg i forrige nummer
2011
4
mat
Frans Morville, chi i 2. for gymnasielærere En teoretisk begrundelse for chi i 2.–teststørrelsens fordeling i en bestemt ”2x2”–situation og bagefter (uafhængigt heraf) PC–simulationer af forskellige scenarier.
2011
4
mat
Jens Carstensen Herons formel - et par bemærkninger En forenkling af et tilsvarende geometrisk bevis i forrige nummer.
2011
4
mat
Jens Carstensen Medianernes skæringspunkt – et lettere bevis? Det traditionelle bevis for, at en trekants medianer går gennem same punkt er ofte vanskeligt for vore elever at gennemføre. Vi giver derfor to alternative beviser, der ikke afviger meget fra hinanden.
2011
4
mat
Jens Juhl Jensen The Case of the Missing Line - Nabokov’s Mathematics in Pale Discussion about cases where a literary work follows certain mathematical rules regarding above all the amount of poetical entities.
2011
4
mat
Kirsti Andersen
Mikkel Vestergaard Laursen
Ikke alle skæringer er gyldne En udbredt misforståelse om anvendelser af det gyldne snit før anden halvdel af 1800–tallet
2011
4
mat
Peter Kjeldsen
Kim Askgaard
Erfaringer med Iphone i matematikundervisningen Erfaringer fra to 1.g klasser (hhv. Borupgaard Gymnasium og Rosborg Gymnasium) med anvendelse af Iphone i matematikundervisningen.
2011
5
mat
Olav Lyndrup Matematiklærerforeningens beretning 2010–2011 0
2011
6
mat
Allan Tarp Herons formel, trekantens cirkler og Pythagoras på faktorfor Udledning af Herons formel mv.
2011
6
mat
Helge Bennedsen Lineær regression Vi har en hel masse punkter punkter (x, y) i et koordinatsystem og ønsker at bestemme den linje med ligningen y = ax + b, som ligger tættest på punkterne, og som går under navnet tendenslinjen.
2011
6
mat
Jens Carstensen
Alija Muminagi?
Et par optimeringsopgaver Vi skal se på et par opgaver inden for optimering, som viser sig på interessant måde at kunne klares uden differentialregning.
2011
6
mat
Jens Carstensen Herons formel efter Newton Vi skal se på, hvordan Newton beviste Herons formel i sin Arithmetica Universalis fra 1707. Beviset hører selvfølgelig langt fra til Newtons væsentligste bidrag til matematikken.
2011
6
mat
Jens Frederik Broch
Mikkel Broe
Populationsdynamik i Zoo – en model til fodring af løver Zooskoletjenesten har i 2011 besluttet at sætte fokus på matematik og har bl.a. udviklet det nye tværfaglige undervisningstilbud Populationsdynamik, der retter sig mod gymnasiet og hf.
2011
6
mat
Niels Bandholm Pythagoras og Pi i Jelling Små opgaver (til fx at) om værdien af pi i forbindelse med en udgravning i Jelling af spor efter en palisade omkring gravhøjene og kirken.
2011
6
mat
Søren Høgh Mediansætninger ved brug af trekantens arealformel I denne artikel vil jeg vise, hvordan dette kan gøres ved brug af den elementære formel for trekantens areal og i tilgift få flere mediansætninger end blot skæringspunkt og deleforhold.
2010
1
mat
Jens Carstensen Andengradspolynomiets koefficienter Hvordan virker hver af koefficienterne i et andengradspolynomium?
2010
1
mat
Jens Carstensen Mere om andengradspolynomiet Interessante geometriske egenskaber ved rødderne i et andengradspolynomium
2010
2
mat
Birger Stjernholm Madsen Et debatoplæg: Om at formidle statistik Undervises der i forkerte emner og på en forkert måde i statistik i gymnasiet?
2010
2
mat
Jens Carstensen Parabeltangent Find tangentligningen ved simpel algebra uden brug af differentialregning
2010
2
mat
Thorleif Bundgaard
Eskil Simon Kanne Wadsholt
Henrik Christensen
Længdebestemmelse for et andengradspolynomium Hvordan beregner man simpelt længden af et vilkårligt stykke af en parabel?
2010
3
mat
Alija Muminagic En interessant formel Denne formel forbinder konstanterne i, e og pi.
2010
3
mat
Anton Juhl Herons formel – beviser med brug af semiomkredsen Beviser med brug af velkendt geometri.
2010
3
mat
Bjørn Grøn Et moderne færdighedsbegreb Perspektiver på færdighedsbegrebet
2010
4
mat
Jens Carstensen Differentiation af kvotient Er ret simpelt bevis for kvotientreglen, der kun kræver en smule algebra.
2010
4
mat
Jens Carstensen Herons formel – et andet bevis Et kort bevis for Herons formel
2010
4
mat
Jens Carstensen
Alija Muminagi?
Om nogle grænseværdier Et par grænseværdier for specielle funktioner.
2010
4
mat
Jørgen Angelo Fra krum kurve og flade til skarpkantet kurve og flade Her behandles kurverne x^(2n+1)+y^(2n+1)=1 og fladerne x^(2n+1)+y^(2n+1)+z^(2n+1)=1 for n gående mod uendelig
2010
4
mat
Kasper Bjering Søby Jensen Matematik og tværfaglighed – et teoretisk blik I tider, hvor man som fagperson stadigt oftere udfordres til at bringe sit fag i samspil med verden udenfor – særligt med andre fag – kan det være gavnligt at forsøge at overskue denne opgave lidt ovenfra.
2010
5
mat
Olav Lyndrup Matematiklærerforeningens beretning 2009-2010
2010
6
mat
Karl Nielsen Konstruktion af polyedre ved hjælp af det gyldne snit Konstruktion af det gyldne snit og konstruktion af et dodekaeder.
2009
1
mat
Jens Carstensen Differentiation uden grænseværdi Man kan bestemme den afledede af mange elementære funktioner uden brug af grænseværdibegrebet
2009
1
mat
Ole Witt-Hansen Geometriske konstruktioner: Ovaler og det gyldne snit Ovaler og det gyldne snit har fundet anvendelse i arkitektur og udsmykning siden oldtiden. Men hvordan konstruerer man en oval? Og hvordan konstruerer man det gyldne snit?. Anvisninger på, hvordan det klares med passer og lineal, vises i denne artikel
2009
1
Mat
Poul Rose Cardanos formel I denne artikel fortsætt er Poul Rose sin behandling af metoder til løsning af 3.grads ligninger. Artiklen er et supplement til artiklen om kontrolassistenten i LMFK-bladet nr. 6, 2008
2009
2
mat
Bjørn Grøn Matematik efter reformen – evaluering og justering 2009 er evalueringens år for gymnasiereformen. Der kommer et væld af rapporter, også en om matematik A, og der afholdes mange konferencer. Alt sammen med sigte på at diskutere justeringer af bekendtgørelse og læreplaner
2009
2
mat
Bjørn Grøn Årsager til nogle bemærkelsesværdigt gode resultater Erfaringer fra de skriftlige prøver sommeren 2008
2009
2
mat
Mogens Thorborg Dynamiske ovaler og ellipser I januarnummeret af LMFK bladet beskrev Ole Witt-Hansen, hvorledes man kan konstruere ovaler med passer og lineal. Her anviser Mogens Thorborg, hvorledes programmet Geometer kan anvendes til samme formål
2009
3
mat
Kjeld Graudal Resultater af matematikundervisningen Selv om eleverne stadig er lige uforbederligt ungdommelige, er der sket en udvikling.
2009
4
mat
Casper Dahl Rasmussen Geogebra – del 1 I denne og to følgende artikler præsenteres gratisprogrammet Geogebra, et program, der er udviklet til brug i undervisningen i matematik
2009
4
mat
Erik Vestergaard Mandatfordelinger og retfærdighed Matematik i et AT-forløb og i SRP: Hvilken matematik ligger bag folketingsvalg og valg i det hele taget?
2009
4
mat
Jens Carstensen Cosinusrelationen – et anderledes bevis Et bevis, der er mere geometrisk og anvender mindre symbolmanipulation end det traditionelle
2009
4
mat
Jens Carstensen Parablens toppunkt En metode, der kræver langt færre komplicerede bogstavregninger end de gængse lærebogsmetoder
2009
4
mat
Jørgen Angelo Fra cirkel til kvadrat – lige eksponent Hvordan udvikler kurverne x^n + y^n = 1 og fladerne x^n + y^n + z^n = 1 sig for positive, heltallige n-værdier, når n går mod uendelig? 1. del
2009
4
mat
Peter Limkilde Hvordan laver man en let (forståelig) opgave i matematik? Det er ikke så nemt at vide, hvad der virker svært for eleverne og derfor er det ikke så ligetil at lave en let opgave i matematik
2009
5
mat
Marianne Kesselhahn Matematiklærerforeningens beretning 2008-2009
2009
6
mat
Bjarne Schmidt Bestemmelse af konstanterne i et andengradspolynomium Hvordan kan man let ud fra en forelagt parabel bestemme konstanterne i et andengradspolynomium?
2009
6
mat
Indermohan Singh Walia Epidemi Den matematiske teori til beskrivelse af udvikling af en epidemi i en befolkning.
2009
6
mat
Jens Carstensen Om eksponentialfunktioner Hvilken eksponentialfunktion f(x) = a^x (a > 1) har en graf med linjen y = x som tangent?
2009
6
mat
Jørgen Angelo Kurve og flade – eksponenten 3 Fortsættelse til artiklen om kurver og flader med lige eksponenter i LMFK-bladet nr. 4, 2009. Denne gang ser vi på eksponenten 3. Både kurven og fladen er åbne.
2009
6
mat
Kurt Jensen
Mette Nørholm Jessen
Studieretningsprojekt i matematik og dansk SRP i kombination med dansk med udgangspunkt i formidling af matematik til en given målgruppe.
2008
1
mat
Steen Toft Jørgensen Skriftlig matematik “Eksamensbekendtgørelsen lovliggør anvendelse af PC til skriftlig eksamen med brug af matematikprogrammer til besvarelsen. Jeg kan bare ikke se, at ITbrugen afspejler sig i de faktiske stillede eksamensopgaver.”
2008
3
mat
Erik Vestergaard Den tyske kodemaskine Enigma og Bletchley Park Enigma var en elektro-mekanisk kodemaskine, som blev brugt af tysk militær til kryptering og dekryptering af meddelelser. Her berettes om Enigma – også som emne for et studieretningsprojekt
2008
3
mat
Peter B. Yde Brøker og banker Skal jeg satse på aktier i Skjern Bank eller Skælskør bank?
2008
3
mat
Poul Rose En multiplikationstabel for ulige tal Titlen lyder måske ikke som det mest spændende, men når det som her krydres med dels et historisk tilbageblik på computerens barndom dels med en indsigt i, hvordan man kan finde faktorerne i ulige tal, stiller sagen sig anderledes!
2008
5
mat
Marianne Kesselhahn Matematiklærerforeningens beretning 2007-2008
2008
6
mat
Bjørn Grøn Projekter og temarapporter i matematik Reglerne og eksempler på temaopgaver
2008
6
mat
Poul Rose Kontrolassistenten En gammel bog giver anledning til reflektioner over løsningsmetoder til 3.gradsligninger
2008
6
mat
Rasmus Østergaard Om SRP i historie og matematik I skoleåret 2007/08 havde 1300 ud af 3400 elever, der havde valgt matematik A som det ene fag, valgt at kombinere det med historie. Artiklen giver råd og eksempler
2008
6
mat
Tanja Tofteby Galois teori Galois var en fransk revolutionær – og matematiker – der før sin død som 21-årig nåede at løse et gammelt matematisk problem vedrørende løsning af n-’tegrads ligninger og i øvrigt bidrog med gruppeteori
2007
1
mat
Bjørn Grøn Bedømmelser Især om "Skriftlige eksamenssæt efter nye skala"
2007
1
mat
Bjørn Grøn Om variabelbegrebet, om at prøve sig frem og om stikprøveopg Det er ofte blevet sagt, at sådanne opgavetyper, hvor der både spørges og skal svares med sprog, er på et taksonomisk højere niveau end “stykkeregning”
2007
1
mat
Lisbeth Fajstrup Numb3rs Der er altså en helt ny mulighed for at komme til at snakke om matematik. Både i undervisningssammenhæng og i mere uformelle fora
2007
1
mat
Mogens Thorborg Hvordan synes du selv det går? Men det er synd for de elever, og dem er der trods alt stadig mange af, der tørster efter noget mere, end reformens rammer giver mulighed for, og jeg misunder bestemt ikke mine unge kolleger, der skal holde gode miner til slet spil i de kommende år
2007
4
mat
Mogens Thorborg Omdrejningslegemer og Wikipedia I Wikipedia kan man finde mange matematiske emner, men behandlingen er ikke altid fejlfri, som det påvises i denne artikel
2007
4
mat
Poul Rose Tangensbotanik Er der en vinkel mellem 89 og 90, hvis tangens har et “pænt” udtryk?
2007
5
mat
Marianne Kesselhahn Matematiklærerforeningens beretning 2006-2007
2007
6
mat
Poul Rose Geometrisk bevis i 1. kvadrant Geometrisk bevis for formlen tan(v + d) = tan(d) + 2 · tan(v), hvor d = 1/2 ·(90 - v)
2006
1
mat
Torben Amtrup Kuglepyramider Et forsøg på eksperimentel matematik. Hvor mange kugler er der i en pyramide med 100 lag?
2006
2
mat
Hans Lütken Kuglepyramider – eksperiment 2 Kommentar til Torben Amtrups artikel i LMFK-bladet januar 2006
2006
2
mat
Jens Carstensen Om summer af trekanttal Kommentar til Torben Amtrups artikel i LMFK-bladet, januar 2006
2006
2
mat
Mogens Thorborg Toplansvinkler i praksis Vinklen mellem to tagflader på et hus bestemmes ved at indlægge et 3-D koordinatsystem, således at tagrenderne ligger i X-Y-planen, X-aksen er parallel med den lave tagryg, og Y-aksen er parallel med den høje tagryg
2006
2
mat
Ole Witt-Hansen Den tornede vej At bestemme antallet af kugler stablet i en tresidet pyramide har været kendt i flere hundrede år
2006
2
mat
Peter B. Yde The South Sea Bubble – fundamental aktieanalyse Ifølge en anekdote kom Isaac Newton rigtig galt af sted, da han forsøgte sig på børsen. Introduktion til temahæftet "Hvad skal det koste?"
2006
3
mat
Con Amore Problemgruppen Tetraedertal og hockeystavsætningen Bevis for påstand i Ole Witt-Hansens artikel "Den tornede vej" i LMFK-bladet nr. 2 marts 2006
2006
3
mat
Jens Carstensen En bemærkning om potenssummer Bevis for påstand i Ole Witt-Hansens artikel "Den tornede vej" i LMFK-bladet nr. 2 marts 2006
2006
3
mat
Sven Erik Morsing Tetraedertal og Pascals trekant Bevis for påstand i Ole Witt-Hansens artikel "Den tornede vej" i LMFK-bladet nr. 2 marts 2006
2006
4
mat
Bjørn Grøn Nyt fra fagkonsulenten i matematik Bl.a. om boksplot, emneforløb, samarbejde med andre fag og studieretningsprojektet
2006
5
mat
Marianne Kesselhahn Matematiklærerforeningens beretning 2005-2006
2005
1
mat
Helge Bennedsen Beregne længden af siderne i en trekant Denne artikel drejer sig om kunsten at beregne længderne af siderne i en trekant, hvor man kun kender medianernes længder
2005
1
mat
Helge Bennedsen Kunsten at parre cosinus- og sinusrelationerne Udled formlen for sinus af summen af to vinkler på en alternativ, men simpel måde!
2005
1
mat
Inger Holgaard
Peter Leineweber
Gert Skinner-Larsen
"Matematikken i Rom" Kupler og ovaler, perspektivtegning mm. Her er gode ideer til matematikindhold på en ekskursion til Rom
2005
2
mat
Helge Bennedsen Kunsten at fornøje sig med kvadratiske udtryk Herons formel udledt ud fra kvadratsætningerne og cosinusrelationen
2005
2
mat
Svend Jeppesen
Jan Becher Sørensen
Allan Tarp
Modelmatematik og engelske kompendier En række observationer viser, at matematik kan drejes i en mere brugervenlig retning, så det bliver tilgængeligt for alle. Vil det for at skaffe god tid til modelleringsopgaver være muligt at benytte kompendier i stedet for lærebøger på C- og B-niveau
2005
3
mat
Erik Vestergaard Perspektivtegning på computeren Forløb med gratisprogrammet "Perspektive Modeler". Læseren kan gratis downloade og bruge programmet under de betingelser, som står på pågældende side og i programmets help menu i øvrigt. Læseren er velkommen til at downloade og bruge forfatterens noter
2005
3
mat
Helge Bennedsen Herons formel og Det gyldne snit Diverse beviser vedrørende de to nævnte emner
2005
3
mat
Poul Rose En lokal juleopgave Tallet pi med 10^53 decimaler kan ikke udskrives, for der er ikke sværte nok!
2005
3
mat
Randi Petersen Om opbygning af matematiske begreber Matematiske begrebers mentale dannelsesproces er et redskab til planlægning af undervisningen og til at kunne analysere, hvor og hvorfor eleverne går i stå, når de har hjælp behov
2005
4
mat
Bjarne Schmidt Reklametekst med 3D-effekt Parameterfremstilling for en ret linje i rummet, ligningen for en plan og skæring mellem linje og plan er jo obligatorisk stof, og andet skal der ikke til
2005
4
mat
Frans Morville Sådan fifler de med ÅOP Finansieringsinstitutter får i realiteten en højere forrentning eller “ÅOP” end den, de reklamerer med.
2005
4
mat
Jens Juhl Jensen Cæsars matematik Kryptografi. Cæsars skrift 'Gallerkrigen' er en værdifuld kilde til indsigt i, hvilket matematisk begrebsapparat Cæsar har rådet over.
2005
5
mat
Nils Fruensgaard Matematiklærerforeningens beretning 2004-2005
2005
6
mat
Allan Tarp Tre matematik-dræbere ‘Meta-matik’ vender faget på hovedet og præsenterer begreber som eksempler på abstraktioner i stedet for som abstraktioner fra eksempler
2005
6
mat
Dorthe Nielsen Matematik i København Hvordan kan matematik deltage i en ekskursion til København. Et samarbejde med historie og fysik er naturligt
2004
3
mat
Inge Henningsen Muligheder og udfordringer Hvordan indarbejdes kønsligestilling i planlægningen af matematikundervisning i det nye gymnasium?
2004
4
mat
Gudbrandur Armannsson Den logistiske ligning på en anden måde Tre anvisninger på løsning af ligningen suppleret med en 'høkermetode'
2004
4
mat
Helge Bennedsen En sjov måde at finde polynomiers tangenter på Find tangenters ligning ved polynomiers division
2004
4
mat
Peter B. Yde En god ret linie II Om Gauss og mindste kvadraters metoder
2004
5
mat
Erik Vestergaard Vej- og rutsjebanegeometri Ved at vælge en del af en klotoide som overgangskurve fra lige vej til cirkelbue kan man opnå, at man skal dreje rattet med konstant vinkelhastighed for at komme rundt i kurven
2004
6
mat
Nils Fruensgaard Matematiklærerforeningens beretning 2003-2004
2004
7
mat
Helge Bennedsen Kunsten at beregne vinkler og sider Hvordan beregner man vinkler og sider i en trekant, hvor man kun kender de tre højders længde?
2004
7
mat
Marianne Kesselhahn Samfundsfag og mat - det fremtidige samarbejde Eksempler på tværfaglige projekter. Matematikfaget vil selvfølgelig ikke nøjes med at være regnemaskine for samfundsfag, og omvendt vil samfundsfag lige så selvfølgeligt ikke nøjes med at være eksempelleverandør til matematikfaget

 

Opdateret 2010-11-10 af bladredaktøren, se mailadresse i bladet